اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Yann Arthus Bertrand
یان آرتوس برتران

عکاس / روزنامه نگار/ مستندساز / حیات وحش
مسائل اجتماعی و محیط زیستی
آژانس آلتیتود Altitude را تاسیس کرد

http://www.yannarthusbertrand.org
http://www.human-themovie.org
https://www.yannarthusbertrandphoto.com
http://www.yannarthusbertrand2.org

اسم و مشخصاتلینک ها

کتاب ها

مستند ها و ویدئو ها

1-HUMAN by Yann Arthus-Bertrand - Genesis of the film
2-HUMAN by Yann Arthus-Bertrand - Official Trailer