اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

World Doctors Alliance WDA
اتحادیه جهانی پزشکان و آزادی
World Freedom Alliance 2020

همکاری مستقل متخصصان پزشکی از سراسر جهان
با هدف رسیدگی به فوری ترین و مهمترین مسائل کووید19
و افشای حقایق مرتبط / بنیانگذار دکتر محمد عادل

https://worlddoctorsalliance.com
https://t.me/worlddoctorsalliance