اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Viktor Schauberger
ویکتور شابرگر

مشاهده گر طبیعت اتریشی / فیلسوف / مخترع
/ آزمایشگر تقلید زیستی / مشهور برای کشف هایش
در مورد پویایی انفجاری حرکت گردشی آب

https://www.implosionresearch.com
https://pks.or.at/en
https://www.permaculture.co.uk
http://www.nzdl.org/cgi-bin/library.cgi
https://subtle.energy