اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Teal Swan
تیل سوان


معلم معنوی / روشن بین / کار با انرژی و ابعاد معنوی /

کار با سایه و ضمیرناخودآگاه / ترمیم ضربه های روحی /

تروماهای ناشی از سو استفاده جسمی، ذهنی،جنسی،

عاطفی، و فرقه ای / پاکسازی برنامه ریزی های ذهنی /

روانشناسی روابط / نویسنده / سخنران / کارگاه های آموزشی

https://tealswan.com
http://www.askteal.com
https://philiacenter.com

اسم و مشخصاتلینک ها

کتاب ها

PDF ها

تیل سوان - کووید 19 و ترس

ویدئو ها و مستند ها

1-تیل سوان - یک پیام برای امروز
2-تیل سوان - کووید 19 وتجلی خود محوری
3-پیشبینی های تیل سوان برای 2020
4-قدرت تان را پس بگیرید - تیل سوان
5-تیل سوان در باره روانشناسی مردمی در بحران کنونی
6-تیل سوان - در باره حرکت سیاه
7-تیل سوان - کنش به جای واکنش
8- تیل سوان - در باره واکسن ها
9-تیل سوان - در باره اختلال اوتیسم در بچه ها
10-تیل سوان - در توضیح 11 11
11-پیش بینی های تیل سوان برای سال 2021
12-شما باید اول جهنم تان را شناسایی کنید تا بتوانید از آن رها شوید
13- تیل سوان - یک پیام توانمند بخش و امید برای بشریت

ویدئو ها و مستند ها

01- Codependency has Nothing to do With Dependency
02- Deflection (The Coping Mechanism From Hell) - Teal Swan -
03- Karma (Does Karma Exist or Doesn’t It)
04- Parts Work (What is Parts Work and How To Do It)
05- Teal Swan  مصاحبه و داستان  زندگی او
06- What To Do if you are Suicidal
07- تیل سوان - اهمیت حقیقی و صادق بودن با خودتان و دیگران
08- تیل سوان - بچه های اوتیستیک
09- تیل سوان - سایه باز - اهمیت کار با سایه ها
10- تیل سوان - مدیتیشن انرژی زا