اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Sucharit Bhakdi
دکتر سوکاریت بکدی

دکترای پزشکی از دانشگاه بن سویس . محقق فوق دکترا در موسسه ایمونوبیولوژی و اپی ژنتیک ماکس پلانک فرایبورگ - دانشیار انستیتوی میکروبیولوژی پزشکی در دانشگاه گیسن - کرسی میکروب شناسی پزشکی در دانشگاه ماینتس آلمان - انتشار بیش از 300 مقاله در زمینه های ایمونولوژی، باکتری شناسی، ویروس شناسی و انگل شناسی. از شرف برنامه کووید19 وی سعی داشته در مورد ساختگی بودن تعداد مرگ و میر و دروغ "حامل های بدون عوارض" و حقایق کووید19 به مردم در سراسر جهان اطلاع رسانی کند