اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Spiro Skouras

اسپیرو اسکوراس

 

روزنامه نگار و محقق مستقل
تحلیلگر سیاسی / فعال حقایق سیاسی و اجتماعی
مستند های کوتاه / مجری و مصاحبه گر

بنیان گذار "اکتیویست پست"

https://www.activistpost.com

https://www.facebook.com/pg/activistpost

https://t.me/ActivistPost