اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Sofia Smallstorm
سوفیا اسمال استورم


محقق مستقل حقایق / نویسنده / مستندساز / سخنران
پژوهشگر رویداد 911 / دانش وسیع در باره ستور
کارهای فرا انسانی / پژوهش و مستند در باره رویداد
"سندی هوک" / بنیانگذار موئسسه "در باره آسمان"

https://www.aboutthesky.com