اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Sayer Ji

سایر جی

 

محقق / نویسنده / مجری / سخنران / فعال بهداشت و سلامت
ائتلاف جهانی بذرهای تراریخته  GMO
تغذیه / پزشکی کاربردی
بنیانگذار موئسسه "داروهای سبز"  Green Med 

https://www.greenmedinfo.com
https://regenerateproject.com
https://www.faim.org
https://sustainablepulse.com/global-gmo-free-coalition
https://t.me/sayeregengmi