اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Sacha Stone
ساشا استون

مدافع حقوق بشر و عدالت طبیعی / زندگی و جامعه پایدار
و مستقل بنیانگذار پروژه "زمین جدید" New Earth و
"هومنیتاد" Humanitad / بنیانگذار دادگاه بین المللی
ITNJ برای عدالت طبیعی / بنیانگذار حاکمیت بهداشت
جهانی World Health Sovereignty
مستند ساز / حقایق 5جی و وای فای / سخنران

https://sachastone.com
https://newearthproject.org
https://www.humanitad.org
https://www.itnj.org
www.reclaimyourlives.com