اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Robert David Steel
رابرت دیوید استیل

افسر اطلاعاتی اسبق سازمان سیا
متخصص عملیات پرچم های دروغین
پشتیابان و مدرس اقتصاد منابع باز
سخنران / نویسنده / فعال سیاسی / از افراد پایه ای ITNJ

https://robertdavidsteele.com