اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Nikola Tesla
Free Energy
نیکولا تسلا - انرژی آزاد

مخترع صرب آمریکایی / مهندس برق / مهندس مکانیک
/ طراح جریان برق متناوب مدرن / پدر فناوری های Wi-Fi
بی سیم / قبل از تخریب شدنش توسط بانکداران و سازمان
سیا که مقالات و دانش وی را پس از مرگش ضبط کرد، او
مشغول به توسعه دانش انرژی آزاد بود

https://www.livescience.com
http://teslasciencefoundation.org