اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Nassim Haramein
نسیم هارامین

دانشمند و محقق مستقل / مکانیک کوانتوم / هندسه مقدس
کیهان شناسی / فیزیک واحد / باستان شناسی ممنوعه
بنیانگذار بنیاد علوم رزونانس Resonance / مخترع
مدرس / سخنران

https://www.resonancescience.org