اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Michael Tellinger
مایکل تلینجر

نویسنده / مدرس / اوفولوجیست / سخنران
کاوشگر تمدن های باستان / باستان شناسی ممنوعه
بنیانگذار جبنش اوبونتو Ubuntu در حمایت از منابع رایگان

https://michaeltellinger.com
http://www.ubuntuparty.org.za