اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Matias de Stefano
ماتیاس استفانو

یکی از کودکان ایندیگو که تاریخ باستان زمین را
بخاطر دارد / مدرس و جهانگرد معنوی با هدف
بیدارسازی بشریت / برای "به یاد آوردن" و بازگشت
جامعه انسانی به ارزش های معنوی / بنیان گذار بنیاد
آرسایان Arsayan و پروژه Yosoy "من هستم"

https://www.matiasdestefano.org
https://consciousociety.org/partners
https://fundacionarsayian.org
https://www.gaia.com/lp/initiation