اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Masaru Emoto
ماسارو ایموتو

پزشکی کل گرا / محقق / نویسنده / سخنران / شرکت امریتوس
/ توانست از کریستال های آب عکس بگیرد و اثبات کند چگونه
آب آگاهی دارد و احساسات و افکار انسان بر روی ساختار آن
تأثیر می گذارد / وی در سال 2014 درگذشت

https://www.masaru-emoto.net/en
https://hado.com/ihm
http://www.emotoevents.com