اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Martin Pall
دکتر مارتین پال

استاد / محقق / دانشمند
بیوشیمی / علوم مولکولی / علوم پزشکی پایه
علوم مرتبط به فناوری های بی سیم و 5جی وتاثیرات
اینها بر روی بیولوژی مولکولی و سلامت محیط زیست

https://5gfreeoregon.org
https://www.radiationresearch.org