اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Laura Magdalene Eisenhower
لورا مگدلن آیزنهاور

محقق مستقل / سخنران / مدرس / محقق علوم فرازمینی
و اوفو / راهنمای معنوی / ستاره شناس / شفا دهنده / انرژی
درمانی / نتیجه رئیس جمهور اسبق اکریکا دویت دی آیزنهاور

https://cosmicgaia.org