اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Keshe Foundation
بنیاد کشه
Gans گانس ها

علوم پرتویی / مهندس هسته ای
انرژی پلاسما / طب جایگزین / فیزیک زیستی / گانس ها
مهران توکلی کشه: بنیانگذار بنیاد کشه / مخترع

https://keshe.foundation

اسم و مشخصاتلینک ها

مستند ها و ویدئو ها

1-کشه – گانس
2-کشه - کاربرد گانسها برای سلامتی و درمان