اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Ken Rohla
Fresh & Alive
کن روهلا – تازه و زنده

فیزیک دان / بازسازی سلولی / سم زدایی
مربی بهداشت طبیعی / فرایند های طبیعیبازسازی
اکوسیستم / مخترع / حفاظت در مقابل امواج
ای ام اف و 5جی / مهندسی برق / علوم کامپیوتر
سخنران / بنیانگذار موئسسه "تازه و زنده"

https://www.freshandalive.com
https://www.freshandalive.com/downloads.html