اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Kary Mullis
کری مولیس

بیوشیمی دان آمریکایی. مخترع تکنیک واکنش زنجیره ای
پلیمر- تست پی سی آر(PCR) - جایزه نوبل شیمی 1993-
فقط چند ماه قبل از شروع برنامه جهانی کرونا
و استفاده شدن اختراعش در این فرایند...
چشم از جهان فرو بست – اتفاق؟

https://www.karymullis.com