اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Jon Rappoport
جان راپوپور


روزنامه نگار و محقق مستقل
مدرس / سخنران / نویسنده
فعال سیاسی / افشا گر حقایق کووید19

https://nomorefakenews.com
https://outsidetherealitymachine.com