اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Jim Humble
جیم هامبل

مروج محلول ام ام اس MMS (محلول مینرال معجزه آسا)
بنیانگذار موئسسه بهداشت و درمان "جنسیس دوم"

https://jimhumble.co
https://www.faim.org/jim-humble
https://jimhumblebooks.co
https://newg2sacraments.org