اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Jerry Day
جری دی

فعال حقایق سیاسی و مدنی
نمایش رادیویی / تهیه کننده رادیویی
مرکز پشتیبانی در مقابل امواج ای ام اف

www.jerryday.com
https://www.freedomtaker.com

https://www.emfhelpcenter.com

 

 

اسم و مشخصاتلینک ها

کتاب ها

مقاله ها و PDF

مستند ها و ویدئو ها

1-Mandated Vaccinations, Get Ready To Say NO!