اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Jason Liosatos
جیسون لیوساتوس

هنرمند / پژوهشگر / نویسنده
مدافع صلح و حقوق بشر
منجی برنامه گفتگویی"بیرون از چهارچوب"

https://www.ener-chhttps://jasonliosatos.com
https://jasonliosatos.com/global-peace-tv

https://www.facebook.com/jason.liosatos