اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

James Scotmore
Jamie Dunmore))
Spoken Words
جیمز اسکاتمور
(جیمی دونمور)
کلام بیان شده

شاعر / مسائل سیاسی اجتماعی / ویدئوهای کوتاه

https://www.youtube.com
https://trshow.info