اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

James Evan Pilato
جیمز ایوان پیلاتو

محقق خبری مستقل
گزارشگر / سازنده فیلم و موسیقی
تحلیلگر سیاسی / بنیانگزار مدیا مونارکی

https://mediamonarchy.com