اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Helen Caldicott
هلن کلدیکات

پزشک / نویسنده / فعال مستقل بر ضد انرژی
و سلاح های هسته ای / مدرس خطرات پزشکی
عصر هسته ای / یکی از افشاگران حقایق پشت
فاجعه فوکوشیما

https://www.helencaldicott.com

اسم و مشخصاتلینک ها

کتاب ها

مقاله ها و PDF

1-Helen Caldicott STOP THE NUCLEAR MADNESS

مستند ها و ویدئو ها

5-Radiation Truth Helen Caldicott in Montreal. March 18 2011 Dangers of Nuclear War