اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Heiko Schoning
دکتر هایکو شونینگ

پزشک /مدیر عامل در MedCooling Gmb
یکی از بنیانگذاران اتحادیه جهانی پزشکان
افشاگر دروغ های مرتبط به کووید19

https://worlddoctorsalliance.com