اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Heart Math Institute
انستیتوی هارت مت
Dr Lew Childre - founder
دکترلو چیلدره – بنیان گذار

تحقیقات علمی در باره انسجام "قلب و مغز"
رشد و روانشناسی کودک
مدیریت استرس / ارتباط ذهن و جسم

https://www.heartmath.com