اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Harald Kautz Vella
هارالد کاتز ولا

محقق / مدرس / سخنران
دانش سلامتی جایگزین و کل گرا
دستورکار های فراانسانی و هوش مصنوعی

https://www.facebook.com/harald.kautzvella