اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Foster & Kimberly Gamble
فاستر و کیمبرلی گمبل

Thrive movement
جنبش ترایو
زن و شوهر محقق / سخنرانان حقایق
نویسندگان و سازندگان و و تولید کنندگان 2 مستند ترایو
سازندگان وب سایت و جنبش اجتماعی ترایو

http://www.thrivemovement.com
https://www.thriveon.com