اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

GAIA Tv
تلویزیون گایا

سرویس رسانه ای جایگزین
برنامه های مرتبط با علم جایگزین و معنویت
و تاریخچه ناشناخته انسان

https://www.gaia.com

اسم و مشخصاتلینک ها

کتاب ها

مقاله ها و PDF

مستند ها و ویدئو ها

1- آشنایی با تلویزیون گایا VLR