اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Elana Freeland
الانا فریلند

نویسنده / سخنران / معلم / محقق
در مورد دولت سایه ، کنترل ذهن ، برنامه فرا انسانی ،
و سلاح های الکترومغناطیسی

https://www.elanafreeland.com