اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Vandana Shiva
دکتر واندانا شیوا

فعال محیط زیست / افشا گر کلاهبرداری انحصارسازی جهانی
فعال اجتماعی بر علیه دانه های تراریخته ثبت اختراع شده /
GMO طرفدار استقلال غذایی ممالک / مروج کشاورزی ارگانیک
/ نویسنده / سخنران / مدرس
بنیانگذار "ناودانیا" برای جمع آوری بذرهای ارگانیک اصیل

https://www.navdanya.org/site
https://navdanyainternational.org
http://vandanashivamovie.com
https://www.facebook.com/vandanashiva.navdanya