اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Suzanne Humphries
دکتر سوزان هومفریز

طب داخلی / نفرولوژی / فیزیکدان /
سخنران حقایق در مورد مسائل واکسن / نویسنده

https://www.facebook.com/drsuzanne

اسم و مشخصاتلینک ها

کتاب ها

مستند ها و ویدئو ها

1- Truth about Vaccines - Suzanne Humphries