اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Simone Gold
دکتر سیمون گولد

پزشک اورژانس / وکیل / سخنران / بنیانگذار جنبش
پزشکان خط مقدم آمریکا مرتبط با حقایق کووید19

www.AFLDS.com
https://thegoldopinion.com

https://twitter.com/drsimonegold