اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Sherry Tenpenny
دکتر شری تنپنی


پزشک استئوپات / پزشکی کل گرا
سخنران / سلامتی زنان / سلامتی جامع
بنیانگذار مرکز پزشکی کل نگر تنپنی
از مطلع تری و صریح ترین در باره مضرات واکسن ها

http://tenpennyimc.com
https://t.me/DrTenpenny