اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Semir Osmanagich
سمیر اوسماناگیتچ

جامعه شناس / مردم شناس / تاریخ دان / دکترای اهرام مایا
/محقق ساختارهای باستانی / مجری تورهای اماکن باستانی
/ کاشف دره اهرام بوسنی و مجموعه 5 اهرام بوسنی / سخنران
/ نویسنده / استاد دانشگاه / برگزارکننده کنفرانس /
ایجاد آگاهی در رابطه با پتانسیل انرژتیک هرمی

http://www.booksbydrsam.com
http://piramidasunca.ba/bs
http://www.semirosmanagic.com/en
https://www.facebook.com/DrSemirOsmanagich
www.bosnianpyramid.org