اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Sandra Rose Michael
دکتر ساندرا روز مایکل

بیوفیزیک / طب طبیعی و کل نگر
فیزیک کوانتوم / مربی سلامتی جامع / سخنران
مخترع / فنآوری های بیو ارتعاشی

https://drsandrarosemichael.info
https://regenerativeacademy.com
https://www.eesystem.com

 

اسم و مشخصاتلینک ها

کتاب ها

مقاله ها و PDF

1-Body of Light Principles
2-The Body Map

مستند ها و ویدئو ها