اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Royal Raymond Rife
دکتر رویال ریموند رایف

پزشک و پژوهشگر علمی / دانشمند میکروبیولوژیست
/ مخترع میکروسکوپی که می توانست سلولهای
سرطانی را از طریق فرکانس شناسایی کند و از بین ببرد
/ همان دلیلی که توسط مافیای بزرگ دارو تخریب واز میان بر داشته شد

https://www.rife.de
https://www.brmi.online/royal-raymond-rife