اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Robert Young
دکتر رابرت یانگ

طب کل گرا / گیاه درمانی / ترویج رژیم قلیایی
متخصص تغذیه / رژیم گیاهی و وگان /
طرفدار تئوری "محیطی" Field theory در رابطه
با بیماری / سخنران / افشا گر حقایق در باره
ای ام اف و 5جی / نویسنده

https://www.drrobertyoungcom