اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Rashid Buttar
دکتر رشید بوتار


استئوپاتی / جراحی / اورژانس پزشکی
سم شناسی بالینی فلزات / پزشکی پیشگیری
موئسس مرکز تحقیقات پیشرفته پزشکی و بالینی
پیگیر شهادت های قانونی بر علیه کلاهبرداری های

https://www.drbuttar.com
https://www.askdrbuttar.com
http://centersforadvancedmedicine.com
https://t.me/buttarrashid