اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Peter Gotzsche
دکتر پیتر گوتچه

استاد طب داخلی / آزمایشات بالینی / بنیانگذار موسسهآزادی
علمی / نویسنده / سخنران در باره فساد پزشکی و داروسازی

https://www.deadlymedicines.dk
https://www.scientificfreedom.dk