اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Patrick Gentempo
دکتر پاتریک جنتمپو

موسس "منابع اقدام های پتانسیل "
دکتر کایروپراکتیک / سلامت جامع / طب گرگرا
مروج فن آوری های نوین تشخیصی / پژوهشگر حقایق
/ سازنده مجموعه "واکسن ها برملا می شوند"

www.patrickgentempo.com
https://www.vaccinesrevealed.com

اسم و مشخصاتلینک ها

کتاب ها

مستند ها و ویدئو ها

1- واکسن ها برملا می شوند - دکتر پاتریک جنتمپو