اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Pamela Popper
دکتر پاملا پاپر


پزشک / برنامه های آموشی سلامتی /

رژیم غذایی و سبک زندگی /

افشا گر حقایق مرتبط با کووید19

https://drpampopper.com
https://wellnessforumhealth.com