اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr Mohammad Iqbal Adil
دکتر محمد اقبال عادل

مشاور جراح عمومی در انگلستان NHS
رئیس کنفرانس و اتحاد پزشکان جهان
و GNO APMA پاکستان
یکی از افشاگران در باره دروغ های کووید19

https://worlddoctorsalliance.com