اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Judy Woods
جودی وودز

مهندس مکانیک / مهندس عمران / مهندس سازه
تجزیه تحلیل تجربی استرس ساختاری
تجزیه تحلیل دگردیسی ساختاری کامپوزیتها
پژوهش مستقل علمی 11 ساله در باره حادثه 911
نویسنده کتاب "برجها کجا رفتند؟"

http://drjudywood.com
http://wheredidthetowersgo.com
https://www.facebook.com/drjudywood