اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Judy Mikowits
دکتر جودی میکوویتز

دانشمند محقق در بیوشیمی / زیست شناسی مولکولی
نویسنده / سخنران / پژوهش مستقل حقایق / درگیری
حقوقی با دکتر فاوچی به دلیل امتناع به همکاری در
تقلب علمی / مصاحبه افشاگر در قسمت اول مستند پلندمیک

 

https://plandemicseries.com