اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr Joseph Mercola
دکتر جوزف مرکولا

طبیب گل کرا / استئوپات
مربی و مدرس بهداشت و تغذیه
سخنران / افشاگر مطالب مرتبط به واکسن و مافیای دارو

https://www.mercola.com
https://www.mercolamarket.com