اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. James Todaro
دکتر جیمز تودارو

پزشک / فناوری بلاکچین / مدیرعامل پروتکل MedX /
فناوری و صنعت پزشکی / جزو گروه پزشکان خط مقدم آمریکا

https://www.medicineuncensored.com
https://twitter.com/JamesTodaroMD
https://www.facebook.com/JamesTodaroMD